Stadgar

                                                                                                                        Copyright © Ka5 Kamratförening   2012           

KA 5 KAMRATFÖRENING S T A D G A R


ANTAGNA VID FÖRENINGENS BILDANDE 1953 OCH MED ÄNDRINGAR FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 1986-03-24, ÅRSMÖTET 1993-03-25, ÅRSMÖTET 1996-03-28, ÅRSMÖTET 2001-03-08, ÅRSMÖTET 2004-03-18 ÅRSMÖTET2010-02-25 och ÅRSMÖTET 2016-02-26

§ 1

Ändamål

KA 5 kamratförening, stiftad 1953, har till ändamål

att

vara en föreningslänk mellan Västernorrlandsgruppen och förutvarande organisationsenheter i Härnösand

att

bidraga till vårdandet av förbandets traditioner.

att

möjliggöra ett närmare följande av marinens utveckling.

att

befordra ett gott kamratskap genom en fri och otvungen samvaro

på gemensamma minnens grund samt

att

initiera och främja sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna.

§ 2

Medlemskap

Medlemskap kan erhållas direkt.

Den, som vid Västernorrlansgruppen, samt förutvarande organisationsenheter i Härnösand, är eller har varit

anställd eller som värnpliktig fullgör eller fullgjort tjänstgöring, får bli medlem i föreningen. Då styrelsen så

anser det lämpligt, må även andra som är intresserade av att stödja förbandet eller föreningen vinna inträde.

Styrelsens verkställande utskott (VU) beslutar om medlemskap. Medlem kan uteslutas

av styrelsen. Till hedersledamot kan årsmötet, efter förslag av styrelsen, kalla person som särskilt gagnat

föreningen och dess syften.

§ 3

Styrelse

En styrelse sköter föreningens angelägenheter. Styrelsen består av ordförande, 7 övriga ledamöter och 2

suppleanter.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, ett verkställande utskott (VU) med erforderliga

funktionärer samt redaktör för föreningens medlemstidning.

Klubbmästare och redaktör för föreningens medlemstidning må utses även utom styrelsen.

C Västernorrlandsgruppen är självskriven ledamot av styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig med minst 5 avstyrelsens ledamöter,

däribland ordföranden eller vice ordföranden, närvarande.

§ 4

Verkställande utskott

Verkställande utskottet (VU) utser inom sig ordförande och sammanträder på kallelse av denna.

I verkställande utskottet ingår redaktören för medlemstidningen.

Verkställande utskottet åligger att, med ledning av de riktlinjer som styrelsen eller föreningen

givit, årligen utarbeta program för verksamheten, vilket fastställs av styrelsen.

Verkställande utskottet får vid behov adjungera andra personer.

§ 5

Avgifter

Medlem erlägger en årlig avgift - årsavgift

Årsavgiften bestäms vid årsmötet efter förslag av styrelsen.

Medlem, som under året ej erlagt fastställd årsavgift, skall ha frivilligt utträtt ur föreningen.

Hedersledamot erlägger ej årsavgift.

§ 6

Revision

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1 februari.

Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast den 1 mars.

§ 7

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång och skall utlysas av styrelsen senast 14 dagar före mötet

genom annons i lokalpressen och/eller i medlemstidning samt e-post.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

2) styrelsens årsberättelse

3) revisorernas berättelse

4) beslut angående ansvarsfrihet

5) val enligt § 9

6) bestämmande av årsavgift

7) ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

8) frågor som av enskild medlem väckts på stadgeenligt sätt.

§ 8

Extra möte

Extra möte hålls då styrelsen så finner erforderligt. Kallelse utfärdas på sätt som är föreskrivet för årsmötet.

§ 9

Val

Vid årsmötet skall väljas:

1) ordförande jml § 3 på 1 år

2) övriga ledamöter och suppleanter jml § 3 på 2 år hälften väljs varje år

3) två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år samt

4) valberedning bestående av tre personer jämte en suppleant för 1 år

§ 10

Valberedning

Valberedning utser inom sig ordförande. Valberedningen skall senast en vecka före årsmötet

till styrelsen lämna förslag på kandidater till i § 9 föreskrivna val

§ 11

Rösträtt och beslut

Alla medlemmar som erlagt stadgade avgifter är röstberättigade.

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för vad i § 13 och § 14 stadgas.

Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begärs.

Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val.

Då skall lottning ske.

§ 12

Förslag mm från enskild föreningsmedlem

Enskild föreningsmedlem, som önskar få ärendet upptaget på årsmöte, skall senast

15 februari lämna skriftlig framställning därom till styrelsen, som framlägger ärendet

jämte eget yttrande vid årsmötet.

Till extra möte skall ärende vara inlämnat till styrelsen 14 dagar före mötet.

§ 13

Ändring av stadgar

Stadgeändring beslutas vid årsmöte och skall biträdas av minst två tredjedelar av

i röstningen deltagande föreningsmedlemmar.

§ 14

Upplösning av föreningen

Beslut om att upplösa föreningen skall, för att vara giltigt, ha fattats på två med minst

två månaders mellanrum följande föreningsmöten och vid vart och ett av dessa ha

biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Då fråga om att upplösa föreningen väckts, åligger det styrelsen att vid det första av de

möten, där frågan behandlas, framlägga förslag om hur föreningens tillgångar skall disponeras.